แรงบันดาลใจ นำไปสู่ความสำเร็จ

Exclusive รู้ลึกเรื่องแรงบันดาลใจ

ความหมายของแรงบันดาลใจ

แรงนันดาลใจ หรือ INSPIRATION  ในภาษาอังกฤษ  มีความหมายว่าพลังอำนาจที่อยู่ในตัวเรา ซึ่งพลังนี้มีความสามารถที่จะทำให้เกิดความคิด และทำให้การการกระทำต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอก แต่เป็นการทำให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน เพื่อที่แรงจูงใจนี้จะได้ไปกระตุ้นให้เกิด การคิด และการกระทำต่าง ๆที่ตามมา เพราะฉะนั้น ไม่ว่าสิ่งที่เราต้องการะทำให้สำเร็จจะยากแค่ไหน เราก็จะมีความมุ่งมั่นเพื่อที่ทำมันให้สำเร็จให้ได้ ถึงแม้ว่าเราเองก็มีสิ่งที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้ความสำเร็จนั้นมา เราก็พร้อมที่จะเสียสละสิ่งนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ

ส่วนใหญ่เรามักจะใช้อารมณ์ นำความคิด ตรรกะ และเหตุผลที่มาจากสติปัญญา เพราะแบบนี้เราเลยสามารถรับรู้ถึงแรงบันดาลใจที่มีอยู่ในตัวเราได้น้อย  และเมื่อไหร่ที่เรามีแรงบันดาลใจ มันก็มาจากความบังเอิญ ไม่ใช่ความตั้งใจของเรา ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่น้อยมาก ๆ และไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจนี่แหละคืออีกหนึ่งอำนาจที่จะสร้างเราให้กลายเป็นผู้นำของตัวเองได้อย่างแท้จริง ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า สิ่งแวดล้อม หรือว่าเงื่อนไขของคนอื่น  สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความต้องการที่แท้จริงของตัวเองได้

ความแตกต่างของคำว่า แรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ

แรงบัลดาลใจ คืออำนาจ ที่เกิดจาก สำนึกรู้ภายในจิตใจของเรา ก็คืออำนาจนี้มาจากเงื่อนไขที่ตัวเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง

ส่วนแรงจูงใจ คือ  อำนาจที่เกิดจากการมีสิ่งเร้าภายนอกเป็นเงื่อนไข อารมณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดเอง แต่มันมาจากสิ่งเร้า ทหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

5 วิธีในการสร้างแรงบันดาลใจ

  1. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

คนเราต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอ เพราะมันแสดงเรายังมีคุณค่ามากพอที่คนอื่นจะให้ความสำคัญ ดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งตัวเอง และคนอื่น ๆรอบตัว  เราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรับฟังความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับคุณค่าของคนที่อยู่รอบตัวด้วย

  1. เชื่อมโยงความต้องการให้เข้ากับภาพลักษณ์

แต่ละอาชีพ หรือว่าแต่ละงานมีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้นแรงบันดาลใจก็สร้างได้โดยวิธีที่แตกต่างกันไปด้วย อย่างนักวิทยาศาสตร์ ต้องการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆขึ้น แรงบันดาลใจของพวกเขาก็อาจจะมาจากการที่อยากจะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติ

  1. เชื่อโยงความต้องการให้เข้ากับวิสัยทัศน์

ทำให้ทั้งตัวเราเอง และคนรอบข้างเห็นว่าวิสัยทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงที่คิดไว้นั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ คิดให้ออกมาเป็นภาพ เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์ที่เรามี แล้วจะทำให้ทั้งตัวเรา และคนรอบข้างมีแรงบันดาลใจมากขึ้น

  1. การพูด และการแสดงออกที่เหมาะสม

การจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้ทั้งตัวเอง และคนรอบข้างนั้น การพูด และการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นใจ และส่งผลถึงอารมณ์ของผู้ฟัง และผู้พบเห็นด้วย ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีควรจะใช้ระดับเสียงสูงต่ำของการพูด และแสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสม

  1. มองโลกในแง่ดี

การมองโลกในแง่ดี และการแสดงความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นในตัวเรา สามารถทำให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกัน  แสดงออกถึงความเป็นไปได้ในทางบวกให้ตัวเอง และคนรอบข้างให้รู้ ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ถึงมันจะยากแค่ไหน แต่ต้องแสดงออก และพูดออกไปด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถทำมันให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน

3 ขั้นตอนที่นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำ

  1. เชื่อมั่นในตัวเอง

หนังสือของปริญญา ต้นสกุล กล่าวไว้ว่า คนที่มีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่าง ๆให้สำเร็จ ถึงจะเป็นสิ่งที่ยากก็สามารถทำให้เหมือนง่ายได้ เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมาก

คนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอ ที่จะเชื่ออย่างจริงจังว่าสิ่งที่กำลังคิด หรือว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น จะสามารถทำมันให้ประสบความสำเร็จจริง ๆได้ย่างแน่นอน และต้องไม่มีความกังวล ลังเล หรือว่าความไม่มั่นใจเข้ามาแทรกเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นมันจะทำลายพลังของความเชื่อมั่นในความสำเร็จที่เรามีลง ทำให้แรงบันดาลใจ และความพยายามในการทำสิ่งนั้นหายไปในที่สุด

  1. มุ่งมั่น

ความมุ่งมั่น คือ ความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเท แรงใจ แรงกาย สติปัญญา  และเวลามากขนาดไหน จะยากซักเท่าไหร่ ความมุ่งมั่นก็จะสามารถทำให้ผ่านไปได้โดยไม่มีความย่อท้อ

ความมุ่งมั่นนั้น จะแสดงออกในลักษณะของความพยายาม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  และความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา หรืออุแสรรคต่าง ๆที่จะต่ามมา จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จ

  1. ศรัทธาในเป้าหมายแห่งความสำเร็จ

การมีศรัทธาในเป้าหมายแห่งความสำเร็จ คือการทองเห็นเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย  และมองว่าผลสำเร็จที่ได้จากการเชื่อมั่น มุ่งมั่น และพยายามไปจนถึงผลสำเร็จนั้นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด